Słownik pojęć

Audyt energetyczny

Założenia do projektu budowlanego zawierające wskazanie optymalnego rozwiązania dotyczącego termomodernizacji obiektu, szczególnie informację na temat kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, którą to przedsięwzięcie przyniesie. Niezbędne do uzyskania premii termomoderniazacyjnej.

 

Automatyka ciepłej wody użytkowej


Elektroniczne i mechaniczne urządzenia pozwalające dostarczać ciepłą wodę z węzła cieplnego do mieszkań, bez potrzeby obsługi przez człowieka.

 

Automatyka pogodowa


Część węzła cieplnego pozwalająca na dostosowywanie dostarczanego do mieszkań i biur ciepła do temperatury na zewnątrz.

 

Centralne ogrzewanie (c.o.)

System instalacji pozwalający na ogrzewanie budynków ciepłem uzyskanym z sieci ciepłowniczej, lub własnego pieca w budynku.

 
Certyfikat energetyczny

To informacja na temat charakterystyki energetycznej budynku lub lokalu. Sporządza się go na podstawie oceny energetycznej budynku, po dokonaniu której następuje przyporządkowanie budynkowi klasy energetycznej. Dokument musi zostać przygotowany przez niezależnego eksperta – licencjonowanego audytora energetycznego.

 

Ciepłownia

Produkuje tylko ciepło przez podgrzewanie wody do wysokiej temperatury. Taki produkt trafia do przemysłu lub mieszkań.

 

Dostawca ciepła

Zajmuje się przesyłem i dystrybucją energii cieplnej – zwykle zakład energetyki cieplnej.

 

Elektrociepłownia

Tu powstaje ciepło i prąd elektryczny w skojarzony ze sobą sposób.

 

Funkcjonalności węzła cieplnego


Z uwagi na funkcje/zadania węzła istnieje następujący podział na typy urządzeń:

jednofunkcyjne – centralne ogrzewanie, lub ciepła woda użytkowa lub wentylacja; dwufunkcyjne – centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa, lub centralne ogrzewanie i wentylacja, lub wentylacja i ciepła woda użytkowa;

trójfunkcyjne – centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa i wentylacja.

Sprzedawcy oferują najróżniejsze węzły. Urządzenia te najczęściej wykonywane są na indywidualne zamówienie, zgodnie z wymaganiami i potrzebami inwestora oraz lokalnymi warunkami techniczno-eksploatacyjnymi. Inne wykonywane są dla potrzeb domów jednorodzinnych, a inne dla dużych obiektów z rozbudowaną automatyką i instalacjami c.o., c.w.u. i klimatyzacją.

 

GJ (gigadżul)


Jednostka energii – również ciepła. Dżul, to wat na sekundę, a gigadżul to 1 mld dzuli.

 

Grupa taryfowa

Grupa odbiorców, dla której stosuje się wspólny cennik.

 

Grupowy węzeł cieplny

Węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt.

 

Grzejnik (potoczna nazwa kaloryfer)

Wymiennik cieplny typu woda-powietrze - element układu ogrzewania pomieszczenia.

 

Instalacja wewnętrzna - (odbiorcza)


Wszystkie rury i urządzenia od węzła ciepła do kaloryfera, czy kranu z ciepłą wodą w mieszkaniu.

 

Kogeneracja


Wytwarzanie ciepła i prądu elektrycznego przy pomocy tych samych turbin w elektrociepłowni podczas jednego procesu technologicznego.

 

Licznik ciepła (ciepłomierz)

Mierzy przepływającą energię cieplną – ile dżuli energii zostało dostarczonych odbiorcy.

 

Moc cieplna

Ilość ciepła odebrana z nośnika w ciągu godziny.

 

Odbiorca

Każdy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym.

 

Odbiorca końcowy


Mieszkaniec domu ogrzewanego ciepłem z elektrociepłowni, lub ciepłowni, albo firma, która korzysta z takiego ciepła.

 

Opłata stała

To pobierana przez firmę opłata za zamówioną moc i stała opłata za przesył ciepła do naszego budynku, czy firmy.

Moc cieplną zamawia się na cały rok z góry. Opłata za taką ilość mocy dzielona jest na 12 miesięcy i takie raty wnoszone są co miesiąc jako stała opłata za zamówioną moc cieplną. Ma to na celu nieobciążanie jednorazową płatnością odbiorcy ciepła. Pozwala równomiernie ponosić koszty ogrzewania

Płacimy też za przesył ciepła – to, że dociera ono do nas przez sieć ciepłowniczą. Ta opłata jest też zależna od zamówionej mocy i podobnie jak opłata za moc, rozłożona na 12 miesięcy. Pomimo, że sieć latem jest używana nie do dostarczania ciepła do ogrzewania mieszkań, a jedynie ciepłej wody do domowego użytku rozłożenie opłat na cały rok pozwala uniknąć wysokich rachunków, gdy kaloryfery pracują z pełną mocą.
Opłata za nośnik

Dodatkowo może zostać pobrana opłata za wodę, która musiała zostać uzupełniona w instalacji, np. przy spuszczeniu jej podczas wymiany grzejników, czyszczenia czy awarii. Faktura może być rozpisana na część dotyczącą ciepła do ogrzewania i zużytej ciepłej wody.
Opłata zmienna

W tej części rachunku znajduje się opłata za ciepło faktycznie zużyte w danym miesiącu, i obliczona na podstawie tego zużycia opłata za przesył ciepła.

 

Podzielnik ciepła

Czyli podzielnik kosztów ogrzewania. Służy do podziału kosztu ciepła, określonego na podstawie rachunków za ogrzewanie budynku, pomiędzy poszczególnych lokatorów wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Jest montowany na kaloryferach.

 

Przedsiębiorstwo ciepłownicze

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła. Przedsiębiorstwo zajmuje się również przesyłaniem, dystrybucją oraz sprzedażą ciepła.

 

Przyłącze


Ta część sieci ciepłowniczej, która doprowadza ciepło do węzła.

 

Regulator

Urząd Regulacji Energetyki wypełniający zadania przypisane mu w prawie energetycznym.

 

Sezon grzewczy

Dawniej okres od późnej jesieni do wczesnej wiosny, w którym pracowały kotłownie, lub ciepłownie i dostarczały ciepło do mieszkań i zakładów pracy. Obecnie nie ma takiego okresu – ciepło można otrzymywać praktycznie przez cały rok w zależności od warunków pogodowych.

 

Sieć ciepłownicza


Przesyłowa sieć rurociągów którymi woda płynie do odbiorców – od źródła ciepła do węzła cieplnego.

 

System ciepłowniczy

Urządzenia i instalacje do wytwarzania, przesyłu i odbioru ciepła, które ze sobą współpracują.


Termomodernizacja

Zakres termomodernizacji, jej parametry techniczne i koszty, określane są w audycie energetycznym. Jest to zakres pracy mający na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w danym obiekcie. Obejmuje zarówno modernizację systemów ogrzewania i wentylacji, jak i struktury budynku oraz instalacji doprowadzających ciepłą wodę. Najczęściej przeprowadzane działania to docieplanie ścian zewnętrznych i stropów, wymiana okien, wymiana lub modernizacja systemów grzewczych.

 

Termostat na grzejnik

Zawór odcinający lub otwierający dopływ ciepłej wody do kaloryfera w zależności od temperatury. Łatwe nastawianie umożliwia regulację temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach, Termostat reguluje automatycznie ile wody przepłynie przez grzejnik.

 

Układ pomiarowo-rozliczeniowy

Zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, dopuszczony do stasowania przez określone przepisy. Jego wskazania stanowią podstawę do obliczenia rachunków za ciepło.

 

Urząd Regulacji Energetyki (URE)

Kieruje nim prezes, powoływany na 5 lat przez premiera. Prezes decyduje m.in. o taryfach energetycznych i cenie ciepła. Ustala je tak, by zrównoważyć potrzeby ludzi i firm energetycznych.

 

Węzeł cieplny

Instalacja dla budynku lub kilku budynków, pozwalająca zamienić ciepło dostarczane z elektrociepłowni, lub ciepłowni, na to, które trafia do naszych kaloryferów i kranów. Oprócz wymiennika ciepła i ciepłej wody użytkowej wyposażony jest w automatykę, pozwalającą na pracę bez udziału ludzi oraz licznik dostarczonego ciepła.

 

Wytwórca ciepła

Elektrociepłownia lub ciepłownia - firma zajmująca się wytwarzaniem ciepła.

 

Zewnętrzna instalacja odbiorcza

Odcinek instalacji odbiorczej, który łączy grupowy węzeł cieplny lub elektrociepłownię bądź ciepłownię z instalacjami odbiorczymi w budynkach.

 

Podstawowe akty prawne:

 

Prawo energetyczne

Ustawa regulująca rynek energetyczny w Polsce. Ustala podstawowe prawa i obowiązki uczestników tego rynku. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii, w tym ciepła, oraz działalności przedsiębiorstw energetycznych, a także określa organy właściwe w sprawach gospodarki paliwami i energią.

 

Rozporządzenie przyłączeniowe


Rozporządzenie Ministra Gospodarki ze stycznia 2007 r., które określa zasady pracy systemów ciepłowniczych.

 

Rozporządzenie taryfowe

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z października 2006 r. regulujące jak ustala się ceny ciepła i rozlicza koszty.
 


 

Oferty

Elektrociepłownia Chorzów
Elektrownia Skawina

Partnerzy portalu

Ogrzewnictwo.pl
Elektrociepłownia Chorzów
Elektrownia Skawina
portal Elektrownia jądrowa
Kup ciepło do swojego domu
Kup ciepło do swojej firmy
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych. Copyright © 2010 by cieplo-sieciowe.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.